Jeugd Viswedstrijd 2013

Huishoudelijk regelement van de Reurlse Vissers.
www.dereurlsevissers.nl

Lidmaatschap.
Artikel 1:
De leden van de vereniging betalen een door de ledenvergadering vast te stellen contributie.
De wijze van inning van de cotributie wordt door het bestuur geregeld.
Bestuursvergadering.
Artikel 2:
De voorzitter leidt de vergadering en regelt in overleg met de secretaris en penningmeester de agenda van de vergadering.
Artikel 3:
Van de vergaderingen van het bestuur worden verslagen gemaakt, welke tijdens de volgende vergaderingen al dan niet geamendeerd worden vastgesteld en getekend door de voorzitter en
Secretaris.
De verslagen van de bestuursvergaderingen liggen voor alle leden 7 dagen voor aanvang van de volgende bestuursvergadering op verzoek ter inzage.
Bestuur.
Artikel 4:
Indien tenminste èèn lid van het bestuur de wens te kennen geeft dat bepaalde onderwerpen door het bestuur moeten worden behandeld, zullen deze op de agenda van de eerst volgende vergadering worden geplaatst.
Artikel 5:
Het dagelijks bestuur is belast met het voeren van de correspondentie, het bijeenroepen van de vergaderingen, het samenstellen van de jaarverslagen en de overige werkzaamheden, alsmede de archivering van de diverse stukken.
Er wordt door het bestuur minimaal 4 keer per jaar een vergadering gehouden en 1 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Deze laatste heeft plaats medio maart.
Artikel 6:
De penningmeester is belast met het beheer van de financiën van de vereniging, hij is verantwoordelijk voor het samenstellen van de financiële [jaar]verslagen en is bevoegd tot het verrichten van betalingen.
De penningmeester heeft een fiateringsbevoegdheid van € 500,–.
Bedragen die de € 500,– overschrijden gaan in overleg met de voorzitter.
Afdrachten van vergunningen vallen hierbuiten.
De penningmeester dient elk jaar een schriftelijke rapportage aan het bestuur te overleggen.
Deze dient mee te worden gestuurd met de agenda voor deze vergadering.
De penningmeester maakt de balans en de rekening van baten en lasten over het afgelopen jaar op, alsmede een begroting voor het komende jaar i.s.m. het dagelijks bestuur.
De boekhouding wordt elk jaar gecontroleerd door 2 leden die geen deel uit maken van het bestuur. De leden van de kascommissie hebben zitting voor een duur van 2 jaar.
Van hun bevindingen wordt schriftelijk verslag gedaan aan de Algemene Ledenvergadering.
Op de lopende rekening blijft een bedrag van ongeveer € 2000,– staan.Dit voor het betalen van diverse rekeningen die in het lopende jaar binnenkomen. Wanner de € 2000,–aan het eind van het boekjaar worden overschreden, dan dient het bedrag meer als € 2000,– te worden overgemaakt naar de spaarrekening van de Reurlse Vissers.
Wanneer er een som geld van de spaarrekening moet worden afgehaald, dan dienen de voorzitter en secretaris te tekenen ter goedkeuring voor de bank.
Artikel 7:
Het bestuur zal de taken binnen het bestuur zoveel mogelijk verdelen en kan de bestuursleden verzoeken zich met een bepaald onderdeel van de vereniging bezig te houden.
De bestuursleden kunnen zich in hun taak laten bij staan door deskundigen,voor zover hieraan kosten zijn verbonden is dit na goedkeuring van en door de bestuursvergadering.
Artikel 8:
Bestuursleden kunnen door middel van scholing kennis opdoen met betrekking tot bepaalde onderdelen, welke voor een goed functioneren van de visvereniging noodzakelijk zijn.
De scholing zal in onderling overleg middels bestuursbesluit plaats vinden.
Rooster van aftreden.
Artikel 9:
Het bestuur stelt in een bestuursvergadering het rooster van aftreden vast.
De bestuursleden treden als volgt af; Ieder jaar èèn lid van het bestuur.
Het algemeen bestuur kiest uit haar midden het dagelijks bestuur.
Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid treedt het nieuwe bestuurslid in het rooster van het aftredende bestuurslid.
Organisatie
Artikel 10:
Voor een goede belangenbehartiging van de leden kunnen commissies gevormd worden door de leden in samenwerking met het bestuur.
Een commissie kan “probleemgericht”gaan werken. Als het probleem is opgelost kan de commissie weer worden opgeheven.
Artikel 11:
Per 2007 is de vispas uw lidmaatschapsbewijs van HSV De Reurlse Vissers.
Dit lidmaatschap wordt jaarslijks automatisch verlengd, tenzij U dit schriftelijk opzegd bij het secretariaat voor 1 november van het jaar voorafgaande aan het nieuwe jaar.
Mocht dit niet gebeuren wordt er vanuit gegaan dat U uw lidmaatschap met 1 jaar verlengd met de daarbij behorende kosten.
Artikel 12:
In die gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet besluit het bestuur.