Algemene ledenvergadering

Datum: Donderdag 7 april 2022
Locatie: De Keizerskroon
Aanvang: 20.00 uur
Zaalopen: 19.45 uur

Agenda:

Opening voorzitter
Mededelingen voorzitter
Notulen algemene ledenvergadering 2019
Jaarverslag penningmeester
Verslag kas commissie
Verkiezing kas commissie
Jaarverslag wedstrijd commissie
Jaarverslag jeugd commissie
Bestuursverkiezing aftredend en herkiesbaar Arjen Ritsma
Pauze
Vaststellen contributie
Wedstrijdkalender 2022
Rondvraag
Sluiting