Algemene ledenvergadering

Datum: Woensdag 17 april 2024
Locatie: De Keizerskroon
Aanvang: 20.00 uur
Zaalopen: 19.45 uur

Agenda:

Opening voorzitter
Mededelingen voorzitter
Notulen algemene ledenvergadering 2023
Jaarverslag penningmeester
Verslag kas commissie
Verkiezing kas commissie
Jaarverslag wedstrijd commissie
Jaarverslag jeugd commissie
Bestuursverkiezing aftredend en herkiesbaar Arjen Ritsma
Pauze
Vaststellen contributie
Wedstrijden
Rondvraag
Sluiting