Algemene ledenvergadering

Datum: Woensdag 24 april 2019
Locatie: De Keizerskroon
Aanvang: 20.00 uur
Zaalopen: 19.45 uur

Agenda:

Opening voorzitter
Mededelingen voorzitter
Notulen algemene ledenvergadering 2018
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kas commissie
Verkiezing kas commissie
Jaarverslag wedstrijd commissie
Jaarverslag jeugd commissie
Bestuursverkiezing aftredend en herkiesbaar Sietse van Dijk
Pauze
Contributie
Wedstrijden
Rondvraag
Sluiting